Stichting Participatie met Dementie

Volgens de ANBI-richtlijn van de Belastingdienst publiceren we op deze webpagina de basisinformatie over de Stichting Participatie met Dementie.

Onze naam 
Stichting Participatie met Dementie


Contactgegevens
Cesar Francklaan 34
2102 ED Heemstede
bestuur@participatiekoor.nl
www.participatie-met-dementie.nl

KvK: 73716510
Bank: NL47 RABO 0336 9836 11
RSIN/fiscaal nummer: 8596 38 789
Opgericht: 16 januari 2019
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), aangemerkt door de Belastingdienst vanaf 1 augustus 2019. 


Onze missie, visie en doelstelling

Missie        
Het is de missie van de Stichting Participatie met Dementie om mensen met dementie de mogelijkheid te bieden om zonder drempels deel te nemen aan het culturele leven, zoals zij dat gewend zijn en wensen. Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In 2018 is het kabinet het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Het doel hiervan is: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Stichting Participatie met Dementie is voorloper en pionier in onbeperkte cultuurparticipatie en geeft hier uitvoering aan door mensen met dementie zonder drempels te laten participeren. Wij doen dit door het initiëren en faciliteren van culturele projecten in diverse plaatsen in het land.

Visie
Wie de diagnose dementie heeft gekregen weet wat het einde is, maar de weg daar naartoe is lang en onzeker. Dagelijks leven met dementie heeft een grote impact op zowel degene die de diagnose heeft gekregen als op de naasten. Zowel actieve als receptieve kunst- en cultuurparticipatie kunnen mensen met dementie plezier, afleiding en zelfvertrouwen bieden of uiting geven aan thema’s waar zij mee worstelen. Deelname aan de activiteiten van de Stichting kan zo een positieve bijdrage leveren aan een positieve gezondheid.

Doelstellingen
Stichting Participatie met Dementie heeft tot doel:

  • het bevorderen van maatschappelijke en culturele inclusie van mensen met een vorm van dementie of niet-aangeboren hersenaandoeningen;
  • het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele (publieks-) activiteiten en evenementen in samenwerking met (professionele) kunstenaars en organisaties;
  • het bevorderen van bewustwording over de mogelijkheden van culturele participatie van mensen met een cognitieve beperking / dementie;
  • het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van initiatieven van personen en organisaties die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;
  • het kantelen van stigma’s rond dementie: van patiënt naar mens.

We doen dit door mensen met dementie samen met mensen zonder dementie te laten samenwerken bij de vormgeving en realisatie van culturele activiteiten en publieksevenementen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die goed of minder goed kunnen meekomen in de verwachtingen die de samenleving ons oplegt. Wij baseren ons bij de samenstelling en uitvoering van onze programma’s op bewezen methodieken om cultuurparticipatie en de effecten hiervan op het welzijn van mensen met dementie mogelijk te maken.

Doelgroepen
Stichting Participatie met Dementie richt zich in haar beleid en programma’s op vijf doelgroepen: Deelnemers culturele projecten; Zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en sociaal domein; Publiek; Beleidsmakers; Media.

Beleidsplan
Lees hier ons Beleidsplan St Participatie met Dementie 2019-2021

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Wim Heeremans
Penningmeester: Tjarko Rookmaker
Secretaris: Marc Nico Remijn
Algemeen bestuurslid: Ton van Amstel

Ons beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden. De leden van het kernteam van het Projectbureau zijn ZZP-ers. Hun werkzaamheden worden geremunereerd op basis van gewerkte uren danwel op basis van een vooraf vastgestelde projectvergoedingen. Vrijwilligers ontvangen indien van toepassing een onkostenvergoeding voor reis- en verblijfskosten. Leden van de Raad van Advies en Ambassadeurs ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten. De Stichting hanteert voorts een passend beloningsbeleid voor (semi-)professionele artiesten, dirigenten en andere uitvoerend kunstenaars. Zij gaat daarbij uit van actuele branche-tarieven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het eerste jaarverslag van 2019 is nog niet beschikbaar. Op deze website www.participatiekoor.nl vindt u een verslag van de activiteiten in woord en beeld. 


Financiële verantwoording 
Het eerste boekjaar 2019 is nog niet afgesloten. Een voorlopige financiële verantwoording leest u in ons beleidsplan.


Stichting Participatie met Dementie dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Alle financiële middelen worden derhalve ingezet voor de realisatie van de doelstellingen en eventuele winsten vloeien dan ook automatisch terug naar de programma’s.

Bestuur Stichting Participatie Met Dementie.
Het bestuur van de Stichting Participatie met Dementie:
Tjarko Rookmaker, Marc Nico Remijn, Ton van Amstel en Wim Heeremans.